КОНКУРС ЗА ИЗБОР СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015

Успостављање студентског парламента је једна од основних претпоставки за активно учешће студената у раду високошколске установе и третирање студената као равноправних партнера у образовном процесу. Партиципација студената је, стога, једна од полазних тачака Болоњског процеса и успешног реформисања високог образовања.

Студентски парламент је легитимни орган Школе чији је циљ остваривање права и заштита интереса студената. Чланови Парламента учествују у доношењу важних одлука које се односе на њихово студирање (висина школарина, испитни рокови, динамика рада у Школи и слично).

Право да бира и буде биран има сваки студент ВШТСС основних и специјалистичких струковних студија. Избори се одржавају тајним и непосредним гласањем у мају сваке године. Укупно се бира 15 чланова са свих одсека, свих година. Изабрани чланови међу собом изабирају председника Парламента, заменика и секретара и најуже руководство Удружења студената. Рад Студентског парламента ближе је одређен општим актом (Статутом) који предлаже и усваја Парламент. Из редова чланова Парламента и Удружења, три представника се делегирају у највиши орган управљања - Савет школе.

Чланови Студентског парламента за 2013. годину:

Павле Јелесијевић, I година, Електро одсек

Драгутин Кубуровић, II година, Електро одсек

      Марина Тошић, III година, Електро одсек

Илија Стефановић, I година, Машински одсек

Ана Ђоковић, II година, Машински одсек

Бојана Петронијевић, III година, Машински одсек

Филип Виторовић, I година, Графички одсек

Биљана Ћебић, II година, Графички одсек

      Марко Глибић, III година, Графички одсек

Слађана Живанић, I година, Менаџмент

      Радосав Станић, II година, Менаџмент

      Маријана Милосављевић, III година, Менаџмент

      Гордан Симеуновић, Специјалистичке студије

Радосав Станић, Менаџмент – Председник Студентског парламента

Чланови Савета школе:

Данијела Пауновић

Марко Глибић

Лазар Крџић

st_parl_1

Избори за Студентски парламент 2010.

st_parl_2

 Школска слава – Св. Сава

st_parl_3

Чланови Студентског парламента и Удружења за 2010. годину