Успостављање студентског парламента је једна од основних претпоставки за активно учешће студената у раду високошколске установе и третирање студената као равноправних партнера у образовном процесу. Партиципација студената је, стога, једна од полазних тачака Болоњског процеса и успешног реформисања високог образовања.

Студентски парламент је легитимни орган Школе чији је циљ остваривање права и заштита интереса студената. Чланови Парламента учествују у доношењу важних одлука које се односе на њихово студирање (висина школарина, испитни рокови, динамика рада у Школи и слично).

Право да бира и буде биран има сваки студент ВШТСС основних, специјалистичких и мастер струковних студија. Избори се одржавају тајним и непосредним гласањем у априлу сваке године. Укупно се бира 15 чланова са свих одсека, свих година. Изабрани чланови међу собом изабирају председника Парламента, заменика и секретара и најуже руководство Удружења студената. Рад Студентског парламента ближе је одређен општим актом (Статутом) који предлаже и усваја Парламент. Из редова чланова Парламента и Удружења, три представника се делегирају у највиши орган управљања - Савет школе.

Чланови Студентског парламента за 2017/18. годину:

 

Председник Студентског парламента:

Илија Јечменица

 

Представници студената по одсецима:

Зоран Перић, I година, Електротехнички одсек

Илија Јечменица, II година, Електротехнички одсек

Александар Балтић, III година, Електротехнички одсек

Ђорђе Калојевић, I година, Машински одсек

Наталија Вуловић, II година, Машински одсек

Кристина Грујовић, III година, Машински одсек

Ђорђе Поповић, I година, Графички одсек

Кристина Бојановић, II година, Графички одсек

Јелена Јовановић, III година, Графички одсек

Мирослав Ђурић, I година, Менаџмент

Сузана Миловановић, II година, Менаџмент

Маријана Милосављевић, III година, Менаџмент

Илија Миросавић, Специјалистичке студије

Предраг Кузмановић, Мастер студије

 

Чланови Савета школе:

Илија Јечменица

Кристина Бојановић

Dan skole 2018

Поздравна реч студентског парламента - Дан школе 2018.

Skolska slava 2018

 Школска слава – Св. Сава

Zlatibor

Чланови Студентског парламента и Удружења за 2018. годину на конференцији СКАССС-а