Студијски програм : Производни менаџмент
Назив предмета: Планирање производње
Наставник: др Радисав Д. Ђукић, професор
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: без услова
Циљ предмета Стицање знања и вештина из области планирања производње, предвиђања и одлучивања
Исход предмета Оспособљеност за коришћење метода и техника за предвиђање и доношење одлука. Самостална израда производних и компонентних планова
Садржај предмета Теоријска настава – Реализује се кроз шеснаест програмских целина
А) 1.Предвиђање и планирање. Утицајни елементи на процес предвиђања и планирања. Глобализација пословања;2. Дугорочна програмска орјентација. Производни програм; 3. Методе и технике за предвиђање и доношење стратешких одлука; 4. Планирање као елемент управљања производним процесима. Врсте планова.Организација подсистема за планирање; 5. Животни циклус производа. Потребе тржишта – функција тражње; 6. Конструктивно – технолошка документација. Структурна саставница. Производ-полупроизвод; 7. Организациона структура подсистема за производњу; 8. Значај и врсте норматива; 9. Залихе и недовршена производња.Квалитет производа као узрочник губитка производних капацитета; 10. Радни календар, евиденција рада радника, радна листа, појам ефективних, норма и машинских часова, извршење и пребачај норми; 11. Значај норматива за планирање, расположиви фонд ефективних и норма часова по раднику, структура губитака и утврђивање расположивих капацитета радне снаге; 12. Компонентни машински капацитети, структура губитака и утврђивање расположивих машинских капацитета; 13. Методе за мерење искоришћења производних капацитета; 14. Анализа података о оствареној производњи. Производна функција. Врсте планова. Модели за планирање полупроизвода; 15. Математички модели за планирање машинских капацитета радне снаге, материјала и алата. Могућност реализације производних планова; 16. Производ репрезентант. Оптимални распоред радних места. Транспортна средства и амбалажа за манипулацију и складиштење. Транспортни проблем.
Практична настава – Б) Реализује се кроз једанаест вежби: 1В. Статистичка анализа података о реализованој производњи, израчунавање параметара и дефинисање крива регресије, индекса корелације и стандардне грешке; 2В. Екстраполација тренда, пројектовати могућа стања у области предвиђања ;
3В. Избор оптималне алтернативе користећи се методама и критеријумима развијеним у оквиру тероије игара; 4В. Избор оптималне алтернативе вишекритеријумским рангирањем алтернатива по методи ПРОМЕТЕЈ I,II,III ; 5В. Средњорочни план производње, 6В. Цртање структурне саставнице сложеног производа и означавање полупроизвода на основу технолошких поступака израде, 7В. Израда норматива на основу технолошке документације реалног (сложеног) производа; 8В. Радни календар, израда планова производње и компонентних планова на нивоу производа; 9В. Израда планова производње на нивоу полупроизвода и осталих компонентних планова; 10В. Провера могућности реализације планова производње са аспекта расположивих произ. Капацитета и залиха, дефинисање уских грла; 11В. Утврђивање обима производње преко производа репрезентанта.
Литература
основна:
1. Ђукић Р., Ђукић Ј., Планирање производње , ВТШ Чачак, Чачак, 2006.
2. Ђукић Р., Ђукић Ј., Планирање производње-практикум , ВТШ Чачак, Чачак, 2006
3. Булат В., Индустријски менаџмент, ИЦИМ Крушевац, Крушевац, 1999.
4. Вила А.и др., Модели планирања производње у индустрији, Информатор, Загреб, 1982.
помоћна:
5. Пантелић Т., Индустријска логистика, ИЦИМ Крушевац, Крушевац, 1999.
6. Бацковић М., Вулета Ј., Економско математички методи и модели, ЦИД Екон. Фак. Бгд, 2000.
7. Липовац Д. и др., Модели оптимизације, ИЦИМ Крушевац, Крушевац, 2000.
8. Симоновић В. и др., Квантитативне методе, ИЦИМ Крушевац, Крушевац, 2005.
9. Тадић Д. и др., Операциона истраживања, ИЦИМ Крушевац, Крушевац, 2005.
Број часова активне наставе: 6 Теоријска  настава: 2                  Практична настава: 4
Методе извођења наставе- Предавања – вербалне, документационе и демонстрационе методе. Методе практичног рада и вербалне методе (дијалог) при обради вежби током израде и одбране пројектног задатка. Лабораторијско – експерименталне методе (групне) у рачун. лабораторији и упознавање са софтверима за одлучивање.Провера стеченог знања у току наставе помоћу три колоквијума . Консултације по потреби.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена –мин 30 Завршни испит поена - мах70
Присуство на настави 0-15 писмени испит 0-30
Израда и одбра. пројек. задатка 0-30  
Провера знања 0-15    
Провера знања у рачун. лабора. 0-10